Regels en Voorschriften

Voorwaarden PSLive

De PSLivevoorwaarden bestaan uit de regels en voorschriften van de PokerStars Groep die betrekking hebben op live pokertoernooien en cashgames ('Toernooi') gedurende tourevenementen ('Evenement'). Bij de eerste keer inschrijven voor een Toernooi zal een speler ('Je') de PSLivevoorwaarden tekenen en accepteren om een PSLivekaart te ontvangen, in overeenstemming met de begrippen en voorwaarden die hierin beschreven staan ('Overeenkomst'). 'PokerStars Groep' betekent elk bedrijf binnen de PokerStarsgroep, inclusief haar dochterondernemingen en partners. 'PS Live' is de handelsnaam voor Global Poker Tours Limited, een bedrijf binnen de PokerStars Groep.

REGELS EN VOORSCHRIFTEN

Toernooideelname en inschrijving

 1. Je erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat je er geen recht op hebt om te worden gesponsord (direct dan wel indirect) in welk Evenement dan ook door een derde partij die een Ongeautoriseerde Satellietoperator (zoals hieronder beschreven) is, noch is het je toegestaan om een logo/merknaam van een Ongeautoriseerde Satellietoperator te dragen. Als PSLive besluit, naar eigen goeddunken, dat je door een Ongeautoriseerde Satellietoperator bent gesponsord voor een Evenement en/of dat je een gesponsord logo of logo's van een Ongeautoriseerde Satellietoperator draagt dan heeft zij het recht te eisen (inclusief door de Locatie en/of de Toernooidirecteur op een EPT-festival te instrueren haar besluit uit te voeren) dat je de gesponsorde logo's onmiddellijk verwijdert en/of je te diskwalificeren van het festival. Je doet expliciet afstand van alle claims tegen PSLive die hierop betrekking hebben.
  Een 'Ongeautoriseerde Satellietoperator' is een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot online pokerexploitanten en offline casino's en pokerrooms) die toernooien organiseert met als prijs een gratis buy-in of die spelers inschrijft voor een Evenement zonder hiervoor de vereiste licentie in de vorm zoals die door PSLive wordt aangeboden te hebben verkregen, of, als een dergelijke derde partij houder is van een dergelijke licentie, niet volledig voldoet aan de voorwaarden van een dergelijke licentie. Ga voor meer informatie (Engels) naar: http://www.europeanpokertour.com/about/licence/
 2. Spelers die deelnemen aan een Toernooi dienen zich in te schrijven in het PSLivesysteem om deel te kunnen nemen aan het toernooi. Nadat het registratieproces is afgerond ontvangen zij de PSLivekaart.
 3. Je moet PSLive bepaalde persoonlijke gegevens over jezelf verschaffen ten behoeve van inschrijving in het PSLivesysteem. Je erkent en accepteert dat je persoonlijke gegevens juist zijn en door ons worden opgeslagen en gebruikt in het PSLivesysteem en verwerkt kunnen worden door ons, onze partners, onze vertegenwoordigers en derde partijen die ons diensten verlenen, in rechtsgebieden buiten het Eiland Man en de Europese Economische Ruimte of het rechtsgebied waarin het Toernooi wordt gehouden. Je persoonlijke gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
  1. om je te identificeren als je arriveert bij een Toernooi;
  2. om data weer te geven die te maken hebben met de resultaten van Toernooien, online of in klassementen;
  3. om je evenement- en nieuwsinformatie te sturen met betrekking tot live-evenementen of ander marketingmateriaal met betrekking tot onze diensten of de diensten van onze partners;
  4. om contact met je op te nemen met betrekking tot betaling van prijzen;
  5. voor interne administratieve doeleinden; en
  6. voor de uitvoering van commerciële overeenkomsten met derde partijen aan wie de rechten op de Bijdrage zoals hieronder beschreven staat kunnen worden overgedragen of in licentie gegeven.
 4. Hierbij geef je ons en/of onze partners toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor bovenstaande doeleinden, en wij houden ons aan de voorwaarden van de Data Protection Act 2002 van het Eiland Man met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke gegevens. Je gaat er ook expliciet mee akkoord dat we je persoonlijke gegevens delen met onze partners voor de bovenstaande doeleinden. Wij en andere leden van onze groep van bedrijven kunnen je van tijd tot tijd evenement- en nieuwsinformatie sturen, of informatie over nieuwe diensten en om je van klantenservice te voorzien. Als je onze nieuwsbrieven niet wilt ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die zijn opgenomen in elke nieuwsbrief.
 5. Na ontvangst van de PSLivekaart kun je die gebruiken voor inschrijving in een Toernooi door de toernooistaf die de inschrijvingen regelt je PSLivekaart te geven.
 6. Als je een prijs in een Toernooi wint, zal er om je PSLivekaart gevraagd worden die geswiped zal worden zodat de juiste prijs aan je toegekend kan worden in het PSLivesysteem. Je ontvangt een reçu waarop je eindpositie in het toernooi staat aangegeven en het prijzenbedrag dat je gewonnen hebt.
 7. De PSLivekaart wordt uitgegeven door en blijft eigendom van PSLive dat, op elk moment, het gebruik ervan kan beperken of beëindigen of het gebruik van het PSLivesysteem of de voorwaarden voor hun gebruik kan veranderen of aanpassen. Daarnaast kan PSLive de PSLivekaart weigeren uit te geven, intrekken of annuleren als het op enig moment redelijkerwijs aanneemt dat je:
  1. het gebruik van de PSLivekaart hebt misbruikt of geprobeerd hebt te misbruiken; en/of
  2. een begrip of voorwaarde zoals aan je vermeld door PSLive of een van haar partners hebt geschonden of geprobeerd te schenden met betrekking tot het gebruik van de PSLivekaart; en/of
  3. je schuldig hebt gemaakt aan beledigend, aanstootgevend, malafide of agressief gedrag, of valse of misleidende informatie hebt verschaft in relatie tot je acceptatie, ontvangst of gebruik van de PSLivekaart.
 8. PSLive, haar partners, en hun licentienemers zijn de enige houders van alle rechten op het PSLivesysteem, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. De term 'PSLive' en de domeinnaam 'pslive.com' zijn merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van PSLive en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de groep en/of haar licentienemers, en deze (rechts)personen behouden zich alle rechten van zulke merknamen voor.
 9. De PSLivekaart (samen met alle informatie die erop staat) is niet overdraagbaar, kan niet worden gekopieerd en mag alleen door jou gebruikt worden voor de doeleinden expliciet toegestaan door PSLive.
 10. PSLive en haar partners wijzen alle expliciete en impliciete garanties af in verband met het PSLivesysteem, welke geleverd wordt ‘As is’. PSLive en haar partners geven je evenmin enigerlei garantie of leggen welke verklaring dan ook jegens jou af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid en/of juistheid ervan. PSLive en haar partners behouden zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om het PSLivesysteem met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen.
 11. Het gebruik en het veilig bewaren van de PSLivekaart (inclusief wachtwoorden of andere veiligheidsmaatregelen die op hetzelfde betrekking hebben) blijven jouw verantwoordelijkheid zodra die geregistreerd en aan je verstrekt is. PSLive en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies veroorzaakt door jouw falen om de PSLivekaart veilig te bewaren.

Gesponsorde logo's

 1. Het is geen enkele speler toegestaan om op welk Evenement dan ook logo's of merknamen te dragen van spelexploitanten die niet legaal mogen adverteren volgens lokale wetgeving.
 2. Spelers mogen logo's of merknamen van spelexploitanten op hun shirt dragen mits zij akkoord gaan met en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. één logo op een borstzak, niet groter dan 70 vierkante centimeter
  2. één logo op een bovenkant van een mouw, niet groter dan 40 vierkante centimeter
 3. Op kleding of lichaam mag geen enkele andere sponsoruiting voorkomen tijdens een Evenement.
 4. In rechtsgebieden waar lokale wetgeving van toepassing is op het dragen van logo's door spelers (inclusief, maar niet beperkt tot symbolen, handelsmerken en websites), gaan alle spelers akkoord met de vigerende regelgeving.
 5. Spelers mogen meer dan één logo dragen tijdens een Evenement, zolang alle logo's ofwel logo's zijn van de hoofdsponsor ('PokerStars') of toebehoren aan een van haar partnerbedrijven die onderdeel uitmaken van de groep (bijv. 'Full Tilt Poker').
 6. Afhankelijk van de andere begrippen en voorwaarden hiervoor, mogen spelers logo's van spelexploitanten dragen anders dan die van 'PokerStars' en 'Full Tilt Poker' als deze spelers PSLive informeren welke logo's dit zijn voor het begin van het evenement.
 7. Je gaat ermee akkoord je te houden aan de regels van een promotietoernooi georganiseerd tijdens het Evenement door PSLive of een onderneming binnen de PokerStarsgroep inclusief vereisten om een bepaald logo('s) te dragen tijdens een dergelijk promotietoernooi.
 8. Spelers kunnen alleen voor de start van het toernooi gesponsord worden door een bedrijf dat niet uitgesloten wordt door bepaling 12. Elke niet-gesponsorde speler die aan het begin van een Evenement geen kleding met sponsoruitingen of logo’s draagt, kan alleen de PokerStars- en Full Tilt Poker-logo's dragen. Voor alle duidelijkheid, het toernooi begint op het moment dat de spelers hun eerste kaarten krijgen (“shuffle up and deal”) op de eerste dag van het betreffende Evenement.
 9. Zoals vermeld in de voorwaarden van PSLive, moeten officieel gesponsorde spelers zorgen dat ze het logo van hun sponsor vanaf het begin van elk Evenement dragen in overeenstemming met de hierboven genoemde bepalingen. Verder moeten deze gesponsorde spelers voor het begin van het toernooi PSLive hiervan op de hoogte stellen. Elke gesponsorde speler die geen sponsorlogo draagt als het toernooi begint, en het in een later stadium van het toernooi toch wil dragen, moet schriftelijke toestemming van de sponsor hebben voordat hij het betreffende logo mag dragen.
 10. Alle spelers die ervoor kiezen een sponsorlogo van een toegestane spelexploitant te dragen tijdens het toernooi moeten zich houden aan bepaling 19 hierboven.
 11. Niet meer dan 10% van het totale deelnemersveld van een Evenement mag sponsoruitingen/logo's van een bepaald bedrijf dragen met uitzondering van PokerStars en Full Tilt Poker. Als meer dan 10% van de spelers van een Evenement de sponsoruitingen/logo's van een bepaald bedrijf draagt anders dan die van PokerStars en Full Tilt Poker, dan dienen de spelers zelf of een vertegenwoordiger van dat bedrijf te beslissen welke spelers de kleding met sponsoruitingen zullen dragen. Als er geen beslissing wordt genomen, dan zal een PSLivevertegenwoordiger dat via ‘high card’ bepalen.

Gesponsorde logo's tijdens opnames

 1. PSLive behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Evenement op televisie of internet uit te zenden of op te nemen. Er kan spelers gevraagd worden plaats te nemen aan een pokertafel die opgezet is om het Evenement op televisie of internet uit te zenden (hierna te noemen 'televisietafel').
 2. Niet meer dan 2 spelers aan de televisietafel van een Evenement mogen de logo's van een bepaald bedrijf anders dan PokerStars en Full Tilt Poker dragen. Als meer dan 2 spelers van een bepaald bedrijf aan de televisietafel zitten dan dienen de spelers zelf of een vertegenwoordiger van PSLive te beslissen welke 2 spelers de kleding met sponsoruitingen zullen blijven dragen tijdens het Evenement. Als er geen beslissing wordt genomen, dan zal een PSLivevertegenwoordiger dat via ‘high card’ bepalen. Elke speler die zonder logo's aan de finaletafel start mag de rest van het Evenement ook geen logo's te dragen.
 3. Besluiten van PSLive en de Toernooidirecteur bij het goedkeuren van kleding en uitrusting die door spelers gedragen wordt tijdens het Evenement zijn bindend. Zij hebben ook het recht logo's, afbeeldingen of woorden te verwijderen van de kleding en uitrusting van spelers, die naar de mening van PSLive of de Toernooidirecteur indruist tegen de vereisten van het leidende tv-station, PSLive of enig regelgevend lichaam.
 4. Spelers mogen logo's of merknamen op hun shirt en uitrusting dragen aan de televisietafel (niet zijnde goedgekeurde logo's of merknamen van spelexploitanten zoals beschreven in bepaling 13 hierboven) als ze voldoen aan de bovenstaande vereisten en daarbij ook nog voldoen aan de volgende extra vereisten:
  1. Eén logo op een borstzak, niet groter dan 4 cm x 5 cm
  2. Eén logo op een bovenkant van een mouw, niet groter dan 4 cm x 5 cm
  3. Honkbalpetjes en cardprotectors met logo's zijn toegestaan, maar de logo's mogen niet te zien zijn.
 5. Er zijn geen vormen van bedrijfsnamen of sponsorlogo’s toegestaan aan de televisietafels anders dan die in overeenstemming zijn met bepaling 25 hierboven, inclusief maar niet beperkt tot sport- en kledingmerken. Elke speler die kleding draagt of voorwerpen bij zich heeft (bijvoorbeeld cardprotectors) die in strijd is met deze regel kan niet meedoen aan het spel aan een televisietafel totdat het betreffende kledingstuk of voorwerp vervangen en/of verwijderd is. PSLive behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken sponsorlogo's bij spelers te verwijderen als deze logo's niet toegestaan zijn door de lokale regelgeving of regelgeving voor uitzending.

Filmen en beeldrechten

 1. Je geeft PSLive en de bedrijven binnen de PokerStars Groep en onze partners onherroepelijk alle rechten, toestemming en benodigde licenties waardoor PSLive, de bedrijven binnen de PokerStars Groep en hun medewerkers volledig gebruik kunnen maken (inclusief, maar niet beperkt tot, het reproduceren, verspreiden, aanpassen, veranderen, openbaar maken, op televisie of via internet uitzenden of met een ander communicatiemiddel of hiervan afgeleide werken maken) van je foto, beeltenis, voorkomen, stem, naam, video-opnames en geluidsopnames waarbij je gefotografeerd, opgenomen of uitgezonden wordt door of namens PSLive of de bedrijven binnen de PokerStars Groep of hun medewerkers (de 'Bijdrage') overal en eeuwigdurend, zonder enige vergoeding onder welke omstandigheden dan ook en in alle media, nu bekend of later ontwikkeld of bedacht, in elk programma waarvoor je Bijdrage is opgenomen en alle andere programma's of bijdragen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitzenden van een Toernooi op internet, de productie en distributie van videoblogs van een Toernooi op internet en de productie en distributie van promoties of ander marketingmateriaal in relatie tot een Toernooi, of andere pokertoernooien of online pokerwebsites gerelateerd aan het merk PokerStars. Je gaat akkoord met de fotografie, opname, uitzending en/of liveuitzending van de Bijdrage.
 2. Hierbij vrijwaar je PSLive, haar partners en al hun aangewezen vertegenwoordigers voor en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van het overtreden van enig recht op privacy, publiciteit en persoonlijkheid dat je hebt, of inbreuk op enig auteursrecht of ander eigendomsrecht dat je hebt, gebaseerd op, of gerelateerd aan het gebruik van de Bijdrage onder de licenties en rechten die hierin genoemd zijn. Het voorgaande is bindend voor jou, je erfgenamen, rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Je erkent en gaat ermee akkoord dat PSLive of haar partner (als het Toernooi wordt georganiseerd en gehouden door een dergelijke partner) als enige alle rechten, het eigendom en de belangen heeft, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en aan de Bijdrage en alles wat daarvan afgeleid is. Voor zover de Bijdrage niet automatisch eigendom is van PSLive of een partner, ken je hierbij toe en draag je hierbij over aan PSLive of een partner alle rechten, het eigendom en de belangen in en aan de Bijdrage en ga je ermee akkoord alle redelijke verzoeken van PSLive of een partner om het voorgaande mogelijk te maken uit te voeren.
 4. Gezien de noodzaak voor film-, webcast- of televisieproductie hebben PSLive en haar partners toestemming om naar eigen goeddunken de Bijdrage te bewerken, kopiëren, te snijden, aan te passen, te vertalen of hieraan toe te voegen. Je doet afstand van de voordelen en gaat ermee akkoord geen rechten als 'morele rechten' of enige andere rechten hieraan te ontlenen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat PSLive en haar partners op geen enkele wijze verplicht zijn om enige rechten en licenties die hierin vernoemd zijn uit te zenden, tentoon te stellen en/of op enigerlei andere manier uit te voeren.
 5. Je stelt en garandeert ons dat (a) je volledig gemachtigd bent ons en onze partners alle vermelde rechten en licenties te verlenen, en (b) niets in de Bijdrage (hetzij in woord of gebaar of anderszins) inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van enig persoon, contractbreuk of breuk van of vertrouwen inhoudt, belediging van de rechtbank betekent, beledigend is of bedoeld om PSLive, andere bedrijven die vallen onder hetzelfde moederbedrijf, een uitzendgemachtigde en/of het merk PokerStars reputatieschade toe te brengen, en (c) alle feiten door jou naar voren gebracht in de Bijdrage naar eer en geweten en voor zo ver je weet op waarheid berusten and dat voor zo ver de Bijdrage meningen bevat, deze meningen je eigen mening is, welke je oprecht en waarachtig onderschrijft.
 6. Je gaat ermee akkoord PSLive, de bedrijven binnen de PokerStars Groep, hun medewerkers en elke uitzendgemachtigde te vrijwaren tegen alle kosten, welke dan ook, claims, onkosten, aansprakelijkheden (waaronder, maar niet beperkt tot, juridische kosten en bedragen betaald voor juridische bijstand) welke het gevolg zijn van overtreding door jou (of iemand die op jouw gezag handelt) van enige van de vaststellingen, garanties en/of garantstellingen door jou zoals vastgelegd in deze Overeenkomst.
 7. Daarnaast zijn alle vereiste toestemmingen conform de UK Performers Rights Protection Acts 1958 - 1972, of onder vergelijkbare wetgeving in andere landen van de wereld in relatie tot het optreden van de speler in een Evenement, en de exploitatie van het optreden van de speler in een Evenement op enige wijze en in alle media inclusief (maar geenszins beperkt tot) alle vormen van theatrale tentoonstelling, televisie-uitzending, internet en videogramexploitatie hierbij door de speler gegeven en overgedragen aan PSLive en de bedrijven die onderdeel uitmaken van de PokerStarsgroep.
 8. Je gaat ermee akkoord te voldoen aan elk redelijk verzoek van PSLive tijdens een Evenement waaraan je deelneemt om te assisteren in het publiceren, uitzenden op televisie of internet of in promoties van het Evenement.
 9. Je gaat ermee akkoord om gedurende een Toernooi je gesloten spelerskaarten te laten zien aan de verborgen camera aan de televisietafel, en elke vorm van weigering dit te doen kan leiden tot diskwalificatie van het Evenement, waarbij er geen prijzengeld wordt toegekend en geen terugbetalingen worden gedaan.
 10. Spelers moeten zich beschikbaar houden voor persconferenties en/of tv-interviews op elk redelijk tijdstip tijdens een Evenement als hierom wordt verzocht door PSLive of de Toernooidirecteur.
 11. PSLive behoudt zich het recht voor de toernooiregels aan te vullen of te wijzigen, naar haar eigen goeddunken. Dit zal worden gedaan in het belang van het spel en alle deelnemers zullen op de hoogte worden gesteld van zulke veranderingen als die doorgevoerd worden.
 12. Je erkent en gaat ermee akkoord dat van elke speler die speelt aan een televisietafel van een Toernooi geëist kan worden dat hij al zijn elektronische apparaten inclusief koptelefoons (of er nu berichten mee verstuurd kunnen worden of gecommuniceerd kan worden of niet) inlevert bij een aangewezen toernooimedewerker voordat ze plaatsnemen aan de tafel en het spel begint. In het geval van een dergelijke vereiste wordt elke speler die deze regel overtreedt op last van de Toernooidirecteur onmiddellijk gediskwalificeerd van het Toernooi, waarbij al het prijzengeld dat tot het moment van diskwalificatie is verdiend, en de buy-in voor het Hoofdtoernooi van deze speler verbeurdverklaard worden.
 13. Je erkent en gaat ermee akkoord dat tijdens alle uitzendingen spelers tijdens het spel aan de televisietafel niet mogen communiceren, contact zoeken of op enige andere wijze dan ook contact hebben met andere personen, inclusief, maar niet beperkt tot publiek en bepaalde vertegenwoordigers van de televisieproductie en webcast, behalve als dit contact gerelateerd is aan technische problemen met het filmen. Elke speler die deze regel overtreedt kan gestraft worden, inclusief, maar niet beperkt tot, de straffen beschreven in bepaling 39 hierboven.
 14. Je erkent en gaat ermee akkoord dat tijdens alle uitzendingen, als hierom verzocht wordt door PSLive of een partner (als het Toernooi wordt georganiseerd en gehouden door een dergelijke partner), alle spelers tijdens alle pauzes van de televisietafel in vooraf aangewezen ruimtes blijven, en dat het de spelers als deze situatie zich voordoet niet toegestaan is deze ruimtes te verlaten zonder vergezeld te worden door een aangewezen toernooimedewerker. Je gaat er verder mee akkoord dat alle spelers verplicht kunnen worden om elke hand hun spelerskaarten te laten zien aan de camera in de televisietafel, behalve als de speler verklaart de hand blind te spelen. PSLive, of de partner, behoudt zich het recht voor op redelijke gronden het spel stil te leggen totdat alle spelerskaarten van de spelers aan de televisietafel te zien zijn.
 15. Je erkent en gaat ermee akkoord dat PSLive, een partner (als het Toernooi wordt georganiseerd en gehouden door een dergelijke partner) of elke door hen aangewezen vertegenwoordiger, zich het recht voorbehoudt om het spel op elk moment aan de televisietafel te stoppen of pauzeren. Verder geven alle spelers PSLive of een dergelijke partner het recht om pauzes toe te voegen, te annuleren of te wijzigen wanneer dit redelijkerwijs nodig is. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat vloeken, inclusief maar niet beperkt tot verbale uitingen, gebaren of elk ander asociaal gedrag, in geen enkel geval is toegestaan aan de televisietafel en dat elke speler die deze regel overtreedt gestraft kan worden zoals beschreven in de Toernooiregels.
 16. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het spelers aan de finaletafel van het Evenement alleen is toegestaan enige vorm van een deal of wijziging van de uitbetaling van het overgebleven prijzengeld te bespreken terwijl ze aan de tafel zitten, en dat deze gesprekken altijd bijgewoond moeten worden door een aangewezen toernooimedewerker en dat beslissingen over het wijzigen van de uitbetaling van het prijzengeld openbaar gemaakt worden.

Prijzen

 1. In sommige Evenementen kunnen er beperkingen opgelegd zijn aan de uitbetalingen. Neem voor meer informatie contact op met registrations@pslive.com.

Overig

 1. PSLive behoudt zich het recht voor om een Evenement of toernooi naar eigen goeddunken te wijzigen of annuleren.
 2. De voorwaarden van PSLive kunnen onder sommige omstandigheden vervangen worden door huisregels of lokale wetgeving. Alle wijzigingen aan de regels worden voor het begin van het Evenement bekendgemaakt op de website van de Tour en aan de spelers.
 3. Als een Evenement deel uitmaakt van de European Poker Tour ('EPT'), vervangen de EPT-gebruiksvoorwaarden alle andere Gebruiksvoorwaarden.
 4. Het management behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren voor zowel een of alle Evenementen als de Toernooivloer. Personen die uitgesloten worden door de Toernooisponsor, Partner of Locatie kunnen niet meedoen aan de Evenementen en krijgen geen toegang tot de Toernooivloer.
 5. Medewerkers van PSLive en haar moederbedrijf, dochterbedrijven, partners, entiteiten anderszins in eigendom, geëxploiteerd of gemanaged, personen of moederbedrijven die ingehuurd worden om het Evenement te organiseren en de directe familieleden van deze medewerkers mogen niet deelnemen aan de Evenementen tenzij PSLive vooraf toestemming heeft gegeven. Als directe familie wordt beschouwd: echtgeno(o)t(e), kinderen en elke andere persoon die huisgenoot is van de medewerker.
 6. Prijzen en deelnames zijn niet-overdraagbaar. Winnaars zijn verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, licenties, inschrijvingen en andere kosten voortvloeiend uit de toernooiprijs. Als prijzen worden uitbetaald via elektronische bankoverboekingen moeten spelers persoonlijke identificatiedocumenten overleggen om te voldoen aan internationale regelgeving die het witwassen van geld moet voorkomen.
 7. Indien je gediskwalificeerd bent voor een Evenement raak je alle inschrijvingskosten kwijt en zal je ook verder geen recht hebben op enig toernooiprijzengeld of enige andere prijs waarvoor je je mogelijk gekwalificeerd hebt op het moment van diskwalificatie.
 8. Overmacht - in evenementen met een gegarandeerd prijzengeld, is de garantie niet van toepassing als jouw deelname beïnvloed wordt door omstandigheden die buiten de controle van PSLive vallen zoals natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstromingen, aardbevingen, storm of andere natuurrampen; oorlog, oorlogsdreiging of -voorbereiding, terroristische aanslagen, burgeroorlog, burgeropstand of -rellen; vrijwillig of verplicht voldoen aan de wet (inclusief het niet verkrijgen van een benodigde licentie of toestemming of een wijziging in de wet of uitvoering van de wet); brand, explosie of schade door een ongeluk; ongunstige weersomstandigheden.
 9. We behouden ons te allen tijde het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen; lees daarom steeds als je deelneemt aan een Toernooi de nieuwste versie.
 10. De Voorwaarden van deze Overeenkomst worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. Je gaat ermee akkoord dat bij elk dispuut met betrekking tot of voortkomend uit deze Overeenkomst zal worden besloten door het recht van het eiland Man. Niets in deze Bepaling beperkt het recht van de PSLive en de partners gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank of rechtsgebied, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.
 11. Het is geen enkele speler die deelneemt aan een evenement toegestaan te tonen, te laten zien of te communiceren op wat voor manier dan ook een boodschap of content die, naar de mening van PSLive is, of uitgelegd kan worden als politiek van aard (of een politiek doel of politieke actie ondersteunend), racistisch, obsceen, denigrerend, bedreigend, intimiderend, beledigend, frauduleus, privacy van een ander schendend, beledigend of lasterlijk jegens een ander persoon, of anderszins iets illegaals of onwettigs promoot, adverteert of goedkeurt, die een individu of een groep individuen dupeert, beledigt, denigreert of intimideert op basis van welke classificatie dan ook, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, religie, geslacht, seksuele voorkeur, ras, huidskleur, geloof, etniciteit, land van afkomst, woonplaats, leeftijd, burgerlijke staat, militaire status of handicap, die aanzet of op een andere manier aanspoort tot crimineel gedrag of leidt tot civiele aansprakelijkheid, of die bedoeld is voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het inzenden van materiaal om geld in te zamelen of de verkoop van goederen of diensten te promoten, adverteren of aan te prijzen. Ten aanzien van elke dispuut aangaande deze bepaling is de beslissing van PSLive bindend.

Regels pokertoernooien

Algemene Regels

 1. De toernooidirecteur en -staf worden geacht te handelen in het belang van het spel en eerlijkheid als topprioriteit te hebben in het besluitvormingsproces. Ongewone omstandigheden kunnen er zo nu en dan toe leiden dat beslissingen in het belang van de eerlijkheid van het spel prevaleren boven de technische regels. De beslissingen van de toernooidirecteur en/of toernooistaf zijn bindend.
 2. Verantwoordelijkheden spelers - er wordt van spelers verwacht dat ze hun inschrijfgegevens en plaatsing controleren, hun handen beschermen, hun bedoelingen duidelijk maken, de actie volgen, op hun beurt wachten, hun recht om een actie te maken beschermen, kaarten zichtbaar houden, chips op de juiste manier opstapelen, aan de tafel blijven als ze nog kaarten hebben, het melden als ze zien dat er een vergissing gemaakt wordt, meteen als ze hierom verzocht worden van tafel wisselen, de regel één speler per hand volgen, de regels kennen en zich hieraan houden, pokeretiquette volgen en meewerken aan een soepel verloop van het toernooi.
 3. Officiële terminologie van toernooipoker - officiële inzettermen zijn eenvoudige, niet verkeerd uit te leggen, tijdige aankondigingen zoals:  bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (alleen in Pot Limit) en complete. Regionale termen kunnen ook onder deze standaard vallen. Het gebruik van taal en gebaren die niet standaard zijn, is het risico van de speler zelf omdat het kan leiden tot een beslissing anders dan wat de speler bedoelde. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun bedoelingen duidelijk te maken.
 4. Elektronische apparatuur - om misverstanden te voorkomen, de term elektronische apparatuur bevat, maar is niet beperkt tot de volgende apparaten, zowel bekend als onbekend. Elektronische apparaten mogen onder geen enkele omstandigheid op het speelvlak, inclusief elk deel van de pokertafel, liggen. Spelers mogen wel spullen op de tribune leggen.
  1. Telefoon - spelers mogen aan de tafel geen telefoongesprek voeren, of ze nu in de hand zitten of niet. Ze moeten van de tafel weggaan om hun telefoongesprek te voeren.
  2. Telefoons, tablets en laptops – spelers mogen deze apparaten gebruiken, doch niet terwijl ze in een hand zitten.  Laptops mogen niet aangesloten zijn op een externe stroombron terwijl men aan de tafel zit.
  3. Periscope, Twitch, etc. – het gebruik van apps of elke andere mogelijkheid om uit te zenden om het toernooi uit te zenden terwijl je aan het spelen bent is niet toegestaan.
  4. Draagbare opnameapparatuur – deze apparaten en het gebruik van elk soort opnameapparatuur zijn verboden in de gehele pokerroom.
  5. Er zijn geen elektronische apparaten toegestaan aan televisietafels of finaletafels van Main Events.
  6. Afleiden van de tafel - PSLive behoudt zich het recht voor om spelers te vragen geen elektronische apparaten of andere spullen te gebruiken als de toernooistaf van mening is dat je het spel vertraagt, of andere spelers aan je tafel op een andere manier beïnvloedt. Spelers mogen de dealer vragen contact op te nemen met de toernooistaf als ze vinden dat een speler het spel vertraagt door invloeden van buitenaf, inclusief maar niet beperkt tot boeken, tijdschriften en elektronische apparaten.
 5. Het maken van deals - deals zijn op alle locaties toegestaan zolang dit niet in conflict is met de lokale spelwetgeving. Alle deals worden bekendgemaakt aan de media.

Toernooiplaatsen

 1. Plaatsing/stacks - alle plaatsen in het toernooi worden willekeurig toegewezen en zijn niet-overdraagbaar. De toernooistaf behoudt zich het recht voor om de plaatsing aan te passen om tegemoet te komen aan spelers met speciale behoeften en om de tafels aan het begin van het toernooi te balanceren. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun registratiebewijs en te zorgen dat dit juist is.
  1. Reservespelers, deelnemers die zich laat inschrijven en re-entries ontvangen volledige stacks. Ze worden aan een tafel geplaatst en krijgen de rechten en plichten van elke positie, behalve de positie tussen de kleine blind en de button.
  2. Waar van toepassing zullen de stacks van spelers die hun tafel- en stoelnummers ophalen in het spel gebracht worden zodra al hun stoelnummers zijn opgehaald.
   1. Voorbeeld – als een speler tafel 4/stoel 8 ontvangt zullen de stacks van alle spelers met stoelnummer #8 in het spel gebracht worden zodra alle stoelnummers #8 zijn opgehaald.
 2. Identificatie - alle spelers zijn verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs met foto om voor de start en alle daarop volgende herstarten plaats te kunnen nemen in de live-evenementen van PSLive. Alle spelers die een verkeerde vorm van identificatie gebruiken worden bestraft, tot diskwalificatie van het evenement aan toe.
 3. Rebuys - spelers die een rebuy willen doen, mogen geen hand missen. Als een speler aangeeft een rebuy te willen doen voordat de nieuwe hand begonnen is, speelt deze speler met de chips van de rebuy en is verplicht deze rebuy ook te doen.
 4. Het balanceren van tafels - de volgorde waarin tafels worden opgebroken wordt bekendgemaakt als de inschrijving voor het toernooi gesloten is. PSLive behoudt zich het recht voor om de volgorde te wijzigen. Spelers die van een opgebroken tafel komen, aanvaarden de rechten en plichten van hun positie (button, kleine blind, grote blind). Tussen de kleine blind en de button ontvangen zij geen hand.
  1. De tafels worden dubbel willekeurig opgebroken. De dealer deelt elke speler een kaart, beginnende bij plaats een. De medewerker van de toernooistaf schudt de plaatskaarten en deelt ze uit, beginnende bij de hoogste kaart en vervolgens met de klok mee.
 5. Het opbreken van tafels - het spel stopt aan een tafel waaraan minimaal drie spelers minder zitten dan aan de tafel die op dat moment de meeste spelers heeft. In flop- en mixed-varianten worden spelers vanaf de grote blind verhuisd naar de slechtste positie, ook als er alleen een grote blind betaald wordt. De slechtste positie is nooit de kleine blind. In Studvarianten worden de spelers verhuisd per positie (de laatste plaats die vrijkomt aan de tafel met te weinig spelers is de plaats die opgevuld wordt).
  1. In de latere fases van het toernooispel worden de tafels gebalanceerd naar goeddunken van de toernooidirecteur.

Procedures

 1. Button - er wordt aan het begin van elk evenement, bij herstarten, nieuwe lotingen en de finaletafel aan één tafel geloot voor de button. Deze loting bepaalt de positie van de button voor alle tafels in het toernooi.
  1. 'Dead button' - in alle evenementen wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde 'dead button'. Een 'dead button' betekent dat de button niet extra door kan schuiven als er een speler uitgeschakeld wordt of een nieuwe speler bij komt op de positie tussen de kleine blind en de button.
  2. Button heads-up - tijdens het heads-up-spel heeft de speler met de kleine blind de button en is als eerste aan de beurt. Als het heads-up-spel begint, kan het dat de button moet verschuiven om te zorgen dat er geen speler twee keer de grote blind moet betalen.
  3. Onjuiste button - als de dealerbutton niet op de juiste plaats ligt en dit ontdekt wordt nadat er wezenlijke acties zijn geweest (regel #41) gaat het spel verder en schuift de button de volgende hand met de klok mee. Als het ontdekt wordt voordat er wezenlijke actie is geweest, wordt de hand verklaard tot misdeal en wordt de button op de juiste plaats gelegd.
 2. Chiprace - wanneer het tijd is voor een colour-up van de chips, vindt een chiprace plaats met een maximum van één chip per speler. De chiprace begint altijd bij de eerste speler links van de dealer. Een speler kan niet uitgeschakeld worden via een chiprace. Als een speler nog maar één chip over heeft en de chiprace verliest, krijgt deze speler één chip van de laagste waarde die nog in het spel is. Als een speler na de chiprace nog chips van een lagere waarde heeft, worden deze ingenomen tenzij deze opgeteld dezelfde waarde hebben van een chip die nog in het spel is. Het wordt spelers aangeraden bij de chiprace aanwezig te zijn.
 3. Colour-up naar eigen goeddunken - de toernooistaf behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de chips van een speler om te wisselen voor chips met een hogere waarde. De speler heeft het recht bij deze colour-up aanwezig te zijn, en het wordt de speler aangeraden dit te doen. Colour-ups naar eigen goeddunken moeten aangekondigd worden aan de spelers zodat zij kunnen blijven om aanwezig te zijn bij de colour-up als ze dit willen.
 4. Overige chips - in split pot-varianten worden de overige chips die niet verdeeld kunnen worden toegekend aan de hi-hand. Als er in flop-varianten twee of meer hi- of lo-handen zijn, gaan de chips die niet verdeeld kunnen worden naar de eerste in aanmerking komende hand links van de button. In Studvarianten gaan de chips die niet verdeeld kunnen worden naar de hoogste kaart op kleur. Echter, als de handen dezelfde waarde hebben, wordt de pot zo eerlijk mogelijk verdeeld. In Omaha/Stud 8 or Better wordt de pot verdeeld tot de laagste chipwaarde die er in het spel is. Als er door het delen van de pot een chip die niet te verdelen is overblijft, wordt deze toegekend aan de hi-hand. Als er een chip overblijft in het verdelen van chips tussen twee hi- of lo-handen, wordt deze toegekend aan de speler met de slechtste positie (de speler het meest dichtbij direct links van de button). In Studvarianten gaan de chips die niet verdeeld kunnen worden naar de hi-hand. In gevallen waarbij er een gedeelde hi- of lo-pot is, gaat de overgebleven chip naar de hoogste kaart op kleur van de twee handen die de pot delen.
 5. Zichtbare kaarten, chips en stackgroottes - spelers moeten kaarten te allen tijde zichtbaar houden. Spelers hebben recht op een redelijke schatting van het aantal chips van een tegenstander, dus de chips moeten in telbare stapels worden opgestapeld. PSLive raadt stacks van 20 chips aan als standaard. Spelers moeten hun chips met de hoogste waarde te allen tijde zichtbaar houden.
  1. Spelers hebben alleen recht op een exacte telling van inzetten en kunnen alleen een volledige telling van de chips van hun tegenstander krijgen als die speler all-in is gegaan.
 6. Het verplaatsen van chips - alle chips moeten verplaatst worden in chiprekken en te allen tijde zichtbaar zijn. Spelers mogen toernooichips op geen enkele manier verplaatsen of vasthouden waardoor ze niet zichtbaar zijn. Een speler die dit wel doet kan de chips verliezen en gediskwalificeerd worden. De in beslag genomen chips worden uit het toernooi genomen.
 7. Wisseling van deck - het deck wordt gewisseld bij het wisselen van de dealer of wanneer PSLive dit beslist. Spelers kunnen niet om een ander deck kaarten vragen.
 8. Gefolde handen - een hand wordt gezien als gefold als de kaarten de 'muck', de gebrande kaarten, de gemeenschappelijke kaarten of de overgebleven kaarten dicht hebben geraakt, of dit nu door de speler of de dealer veroorzaakt wordt. Gebruikmakende van regel 1 kan de toernooistaf een technisch gefolde hand levend verklaren als er gevonden wordt dat er een goede reden is om dit te doen en de hand gemakkelijk terug te nemen is. Als er een bet geplaatst is en een speler zijn kaarten met een duidelijke voorwaartse beweging weggooit, wordt dit gezien als een fold. De beslissing van de toernooistaf is bindend.
  1. Voor je beurt folden is bindend als de omstandigheden overeenkomen met hetgeen beschreven is in regel 27.
 9. Dispuut over handen en handen doodverklaren - als er een nieuwe hand is begonnen kan er geen geschil meer optreden over de vorige hand. Een nieuwe hand begint bij de eerste 'riffle'. Aan tafels waar een schudapparaat gebruikt wordt, begint een nieuwe hand op het moment dat de dealer op de knop drukt om de kaarten te ontvangen.
  1. Handen doodverklaren - een dealer kan een hand die open op de tafel heeft gelegen en duidelijk de winnende hand was niet doodverklaren. Spelers worden aangemoedigd de handen die open op de tafel liggen te bekijken als er mogelijk een fout gemaakt gaat worden.
  2. Onbeschermde handen - als een dealer een onbeschermde hand inneemt, wordt dit voor de speler niet teruggedraaid en heeft hij geen recht om iets terug te krijgen. Een uitzondering hierop kan zijn als een speler heeft geraised en zijn raise nog niet gecalld is, dan zou hij het bedrag van zijn raise nog terug kunnen krijgen. Als de raise echter gecalld is, kan deze speler uitgeschakeld worden.
 10. Bijpotten - elke bijpot (sidepot) wordt gedeeld als een aparte pot. Potten worden niet bij elkaar opgeteld voordat ze gedeeld worden.  Spelers mogen de pot nooit aanraken.
 11. Het vragen om de klok - zodra een redelijke hoeveelheid tijd verstreken is, kan een speler om de klok vragen. Na goedkeuring door de toernooistaf, krijgt de speler in totaal een minuut om een beslissing te nemen. Deze minuut bestaat uit een tijdslimiet van 50 seconden, en als er dan nog geen actie heeft plaatsgevonden, wordt er vanaf 10 seconden afgeteld. Als een speler tegen de tijd dat het aftellen voorbij is nog geen actie op zijn hand heeft ondernemen, wordt de hand doodverklaard. De toernooistaf heeft het recht om de toegewezen tijd nadat de klok is gevraagd te verkorten als de speler ervan verdacht wordt expres tijd te rekken. Een speler die ervan verdacht wordt tijd te rekken kan bestraft worden.
  1. In toernooien van PSLive die levels hebben van 20 minuten of minder, is de klok 25 seconden, waarna er vanaf 5 seconden wordt afgeteld.
  2. Als de tijd voorbij is en de speler gelijktijdig een actie maakt, telt gewoonlijk de beslissing van de spelers, waarbij gekeken wordt naar regel #1.
 12. Einde van de dag - voor toernooien die meerdere dagen duren wordt de volgende procedure gebruikt om tijdrekken tegen te gaan. Als er nog tussen de vijf en 15 minuten over zijn in het laatste level van de dag, zet de toernooidirecteur de klok stil. Een speler trekt een kaart tussen de drie en de zeven om te bepalen hoeveel handen er die dag nog gespeeld zullen worden. De toernooidirecteur vertelt het spelersveld hoeveel handen er die dag nog gespeeld gaan worden, beginnende bij de eerstvolgende keer dat er geschud wordt of op de knop van het schudapparaat gedrukt wordt.
 13. Hand voor hand - als het toernooi op het punt is aanbeland waarbij het geld bereikt wordt (de 'geld-bubble') wordt de hand-voor-hand-procedure gestart. Zodra de toernooidirecteur het hand-voor-hand-spel heeft aangekondigd, maken alle tafels de huidige hand af en stoppen met spelen. Zodra alle tafels de hand hebben afgerond, deelt de dealer één hand, waarna er weer gestopt wordt met spelen. Dit gaat zo door tot er genoeg spelers zijn uitgeschakeld om de fase van het toernooi waarin geld wordt uitgekeerd te bereiken.
  1. All-in en call - tijdens het hand-voor-hand-spel moeten de dealers die een all-in en een call aan hun tafel hebben het spel stilleggen en de spelers vragen hun handen nog niet te laten zien. Deze tafel mag de hand pas afmaken als alle handen aan de andere toernooitafels zijn afgerond. Op dat moment zal de toernooistaf de tafel waaraan de all-in gespeeld wordt vertellen dat ze de hand mogen afronden. Als er aan meerdere tafels een all-in en een call is, worden deze allemaal gepauzeerd en worden de handen één voor één afgerond totdat de handen aan alle tafels zijn afgerond.
  2. Als twee of meer spelers tijdens dezelfde hand aan verschillende tafels worden uitgeschakeld, delen alle spelers dezelfde eindpositie.
  3. Als twee of meer spelers in dezelfde hand aan dezelfde tafel uitgeschakeld worden, dan ontvangt de speler met de hoogste chipstand bij het begin van de hand de hogere eindpositie.

Actie

 1. Nieuw toernooilevel - als de tijd in een bepaalde ronde voorbij is en er wordt een nieuwe ronde aangekondigd door een lid van de toernooistaf, dan zijn de nieuwe limieten van toepassing op de volgende hand. Een nieuwe hand begint bij de eerste 'riffle'. Als er een schudapparaat gebruikt wordt, begint een nieuwe hand op het moment dat de dealer op de knop drukt om de kaarten te ontvangen.
 2. Op je plaats - een speler moet om een levende hand te hebben op zijn plaats zitten als de dealer de laatste kaart aan de button deelt. Dealers moeten de handen van spelers wegnemen als de speler niet op zijn plaats zit bij het delen van de laatste kaart aan de button of in Studvarianten bij het delen van de laatste open kaart op 'third street'. Spelers moeten op hun plaats zitten om de klok te kunnen vragen. 'Op je plaats' wordt gezien als bij je stoel. In geval van twijfel is de beslissing van de toernooistaf bindend.
  1. Studvarianten - de regels van Stud kunnen een speler met een dode hand dwingen de bring-in te betalen voor de lage bet en extra kaarten te ontvangen. Dit wordt gehandhaafd.
 3. Lopende actie - spelers moeten aan de tafel blijven zolang ze een actieve speler met een levende hand zijn. Dit geldt ook voor all-ins. Als je all-in bent, moet je aan de tafel blijven en mag je niet naar het publiek gaan, rondlopen, met de media praten, enzovoorts. Als een speler de tafel verlaat terwijl hij nog actief is in een hand, kan deze speler bestraft worden.
 4. Raise-limieten - in No Limit-varianten is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden. In Fixed Limit-evenement wordt de huisregel gebruikt om het maximale aantal raises te bepalen. Als er geen huisregel is, zijn er één bet en drie raises toegestaan. Zodra er nog twee spelers over zijn in het toernooi, is er geen maximum aantal raises meer.
 5. Stringbets - dealers zijn verantwoordelijk voor het melden van stringbets of -raises. Alle spelers aan de tafel worden aangemoedigd een stringbet of -raise te melden als de dealer dit niet ziet. Stringbets en -raises die gemeld worden door een speler moeten geverifieerd worden door de toernooistaf. Een stringbet of -raise is een inzet die in meerdere bewegingen gemaakt wordt, waarbij soms in meerdere keren chips van de stack van de speler worden gepakt zonder verbale verklaring vooraf. Dit kan bedoeld zijn om een speler te misleiden en een reactie van een speler uit te lokken voordat deze aan de beurt is en de actie van de vorige speler afgerond is.
 6. Wezenlijke actie - wezenlijke actie is twee acties achter elkaar, waarbij bij ten minste één actie chips in de pot komen, of een combinatie van drie acties (check, bet, raise, call of fold).
 7. Verbale en fysieke actie tijdens de beurt (inclusief een call met te weinig chips) - verbale aankondigingen over inzetten als een speler aan de beurt is zijn bindend. Alle chips die tijdens de beurt in de pot belanden blijven in de pot. Spelers moeten te allen tijde op hun beurt wachten.
  1. Call met te weinig chips - een call met te weinig chips (minder inzetten dan de huidige bet) is een verplichte volledige call als het tegen een eerste bet tegen meerdere tegenstanders is in elke inzetronde, of tegen een bet heads-up. In alle situaties ligt de beslissing bij de toernooidirecteur. Voor deze regel wordt in spellen met blinds de grote blind gezien als eerste bet in de eerste ronde.
 8. Verbale en fysieke actie voor de beurt (inclusief een call met te weinig chips) - verbale aankondigingen over inzetten als een speler aan de beurt is zijn bindend. Alle chips die in de pot zitten blijven in de pot. Spelers moeten te allen tijde op hun beurt wachten. Spelers die expres voor hun beurt actie ondernemen om het spel te beïnvloeden worden bestraft. De actie (zowel verbaal als fysiek) van een speler die voor zijn beurt handelt kan bindend zijn als de actie niet verandert. Als er gecalld, gecheckt of gefold wordt is de actie niet veranderd. Als de actie wel verandert is de actie die een speler voor zijn beurt heeft gedaan niet bindend en wordt de actie teruggegeven aan deze speler. De speler kan vervolgens gebruikmaken van alle opties (call, fold, raise).
  1. Als een speler heeft geraised en zijn hand wordt doodverklaard voordat de raise gecalld is, komt de speler in aanmerking om zijn raise terug te krijgen, maar het bedrag van de call is hij kwijt.
 9. Aangenomen actie – het is de verantwoordelijkheid van de speler die callt het correcte bedrag van de bet van een tegenstander te bepalen voor hij callt, ongeacht wat anderen zeggen. Als een speler die callt verzoekt om een telling maar onjuiste informatie ontvangt van een dealer of speler, vervolgens dat bedrag naar het midden schuift, dan heeft de speler die callt de volledige correcte actie geaccepteerd en is gebonden aan de correcte inzet of het correcte all-in-bedrag. Zoals geldt voor alle toernooisituaties, is regel 1 van toepassing naar goeddunken van de toernooidirecteur.
 10. Chips met een hogere waarde - als een speler een enkele chip met een hogere waarde in de pot plaatst zonder een raise aan te kondigen, wordt dit gezien als een call. Als een speler een chip met een hogere waarde in de pot plaatst en "raise" zegt zonder daar een bedrag bij te noemen, wordt dit gezien als een maximale raise voor de waarde van de chip. Voor een raise met een enkele chip met een hogere waarde, moet er een verbale aankondiging plaatsvinden voordat de chip de tafel raakt. Als de eerste speler die na de flop een inzet doet een enkele chip met een hogere waarde inzet zonder daarbij iets te zeggen, is dit een inzet ter waarde van deze chip.
 11. Meerdere chips - als er een inzet is geplaatst en er zonder dat er een raise wordt aangekondigd meerdere chips van dezelfde waarde in de pot worden geplaatst, geldt dit als een call als er door één chip te verwijderen minder overblijft dan het te callen bedrag. Bijvoorbeeld: de blinds zijn 200/400, speler A maakt er 1.200 van (een raise van 800) en speler B plaatst zonder iets te zeggen twee chips van 1.000 in de pot. In deze situatie is het een call. Als speler B vier chips van 500 had geplaatst, had hij geraised naar 2.000 (een raise van nog eens 800).
 12. Raisen - de speler is verantwoordelijk voor het duidelijk maken van zijn bedoelingen. Spelers worden aangemoedigd het precieze bedrag dat ze willen betten of raisen te benoemen. In No Limit en Pot Limit moet een raise gemaakt worden door...
  1. Het volledige bedrag in één beweging in de pot te plaatsen.
  2. Het volledige bedrag te benoemen voordat de chips in de pot geplaatst worden.
  3. Voordat het bedrag om te callen in de pot wordt geplaatst het woord 'raise' te zeggen en de actie af te ronden door in één vloeiende beweging het bedrag voor de raise in de pot te plaatsen.
 13. Halve raise - als een speler een raise van 50 procent of meer van de vorige inzet plaatst, maar minder dan de minimale raise, moet hij een volledige raise maken. De raise zal precies even groot zijn als de minimum toegestane raise. Als een speler een raise van minder dan 50 procent van de vorige inzet plaatst, zonder zijn raise te benoemen, moet hij de vorige inzet callen.
 14. All-in raisen - een all-in van minder dan een volledige raise heropent de inzetmogelijkheid voor de vorige speler die inzette niet.
 15. All-in met verborgen chips - als een speler all-in gaat, is dit voor al zijn chips, ook als er chips verborgen zijn. De speler die all-in gaat mag echter niet profiteren van zijn verborgen chips.
  1. Voorbeeld - speler A gaat all-in voor 21.000 en speler B callt met een stack van 100.000. Als speler A zijn chips naar het midden schuift, ontdekt hij twee chips van 1.000 onder zijn arm. Als speler A de pot wint, krijgt hij maar 21.000 aan chips betaald. Als hij in deze hand wordt uitgeschakeld, ontvangt zijn tegenstander de gehele stack van 23.000.
  2. Uitzondering - speler A gaat all-in voor 50.000 en speler B callt met een stack van 55.000. Als speler A zijn chips naar het midden schuift, ontdekt hij een chip van 10.000 onder zijn arm. Als speler A de pot wint, krijgt hij maar 50.000 aan chips betaald. Als hij de pot verliest, krijgt zijn tegenstander de gehele 55.000 die zijn stack waard is en verdubbelt zijn stack.

Showdown

 1. Verbale aankondigingen - kaarten bepalen wie de winnaar van een hand is. Verbale aankondigingen over de hand van een speler zijn niet bindend; de toernooistaf kan echter een speler die met opzet zijn hand verkeerd aankondigt straffen.
 2. All-in showdown - alle kaarten worden opengedraaid zodra een speler all-in is en alle actie compleet is. Als een speler zijn hand per ongeluk foldt of weggooit voordat de kaarten open zijn, behoudt de toernooistaf zich het recht voor om de kaarten terug te nemen als ze gemakkelijk te identificeren zijn. Spelers die hun hand met opzet weggooien in een all-in-situatie kunnen bestraft worden.
  1. Side-actie - in gevallen waarin meerdere spelers voor een bijpot (sidepot) spelen en een speler all-in is voor de hoofdpot, moeten alle spelers die na de river nog in de hand zitten hun hand laten zien, net als de speler die all-in is. Het is geen enkele speler toegestaan zijn hand te folden bij de showdown voor de bijpot als er een speler all-in is voor de hoofdpot. De dealer moet alle handen openleggen als levende handen en de handen komen in aanmerking om de pot te winnen.
 3. Showdown - als alle actie compleet is, moet de laatste speler die een agressieve actie heeft gemaakt zijn hand als eerste tonen en vervolgens de andere spelers met de klok mee. Als er in de laatste inzetronde geen bet is gedaan, moet de speler die als eerste aan de beurt was in die inzetronde zijn kaarten als eerste laten zien (links van de button in flop-spellen, hoogste hand in Stud, enzovoorts). 
  1. Spelers mogen weigeren hun kaarten te tonen en kunnen dan folden. Hierbij zien ze af van het recht op het winnen van de pot.
  2. Spelers die weigeren hun hand te tonen of te folden vallen onder de acties van regel #53b.
 4. Winnende hand - een speler moet al zijn kaarten tonen om de pot te kunnen winnen. Dit is ook het geval als alleen kaarten van het board worden gespeeld. Als er nog maar één speler over is die kaarten heeft, hoeft deze speler zijn winnende hand niet te tonen om de pot te winnen. Voorbeeld - speler B bet op de river en speler A callt. Speler B gooit zijn hand weg, waardoor speler A nog de enige speler in de hand is met kaarten. Speler A krijgt de pot zonder zijn hand te hoeven tonen.
  1. Hand op de tafel - een hand wordt gezien als op de tafel als alle kaarten open op de tafel worden gelegd. Kaarten snel omdraaien, ermee zwaaien, enzovoorts wordt niet gezien als het op de tafel leggen van je hand. Handen kunnen niet verbaal aangekondigd worden en kunnen de pot niet winnen tot ze op de tafel liggen.
  2. Weigeren te tonen - als een speler weigert al zijn spelerskaarten te laten zien, mag de dealer de kaarten niet omdraaien en moet hij iemand van de toernooistaf erbij halen. De toernooistaf zal de speler opdragen al zijn kaarten te tonen of de hand zal gefold worden. De toernooistaf telt vijf seconden af voordat hij de hand doodverklaart en de speler bestraft voor het ophouden van het spel. Andere spelers aan de tafel mogen de kaarten van de andere speler niet omdraaien. Als dit wel gebeurt speelt de hand mee, maar kan de speler die de kaarten heeft omgedraaid bestraft worden voor het niet toepassen van de etiquette.
 5. De winnaar tonen - elke speler die de showdown bereikt mag als hij nog kaarten heeft vragen de kaarten van een andere speler te zien. Als hij zijn kaarten heeft weggegooid heeft hij niet langer het recht om te vragen de kaarten van een andere speler te zien. Alle handen die door spelers bij de showdown gevraagd worden getoond te worden zijn live en komen in aanmerking voor de pot. Een speler die de showdown niet bereikt mag niet vragen om handen te tonen.
  1. Als er gegronde reden is om te vermoeden dat er sprake is van samenspel, kunnen spelers de dealer verzoeken de kaarten apart te houden en de toernooistaf verzoeken de hand te bekijken

Straffen en Etiquette

 1. Openbaarmaking - spelers moeten tijdens het toernooi te allen tijde de andere spelers beschermen. Daarom is het spelers, in de hand of niet, niet toegestaan om...
  1. live of gefolde handen te onthullen.
  2. kritiek of advies te geven over het spel als de actie nog niet compleet is.
  3. een hand te lezen die nog niet open op de tafel ligt.
  4. handen of strategie te bespreken met toeschouwers.
  5. advies te vragen of ontvangen van een bron van buitenaf.
  6. de één-speler-per-hand regel is van toepassing.
 2. Televisietafels en spelerskaarten - spelers die meedoen aan een toernooi dat op internet of televisie wordt uitgezonden, zijn verplicht mee te werken met de filmcrew. Hieronder valt ook het tonen van de spelerskaarten aan de kaartencamera in de tafel. Spelers die dit niet doen kunnen bestraft worden.
 3. Getoonde kaarten - een speler die zijn kaarten toont terwijl er nog actie moet plaatsvinden kan bestraft worden. Alle spelers aan de tafel mogen de getoonde kaarten zien.
  1. Tonen en weggooien - spelers die hun kaarten aan een speler laten zien die al gefold heeft en daarna zelf folden kunnen bestraft worden. Spelers die dit herhaaldelijk doen worden bestraft.
 4. Samenspel - poker is een individueel spel. Soft-play, chipdumping, samenspel om te zorgen dat een speler de bubble overleeft (bijvoorbeeld als er aan een tafel alleen maar naar de grote blind gefold wordt tijdens op de bubble), enzovoorts is niet toegestaan en kan bestraft worden.
 5. Overtreden van etiquette - het herhaaldelijk overtreden van etiquette kan leiden tot straffen bepaald door de toernooistaf. Voorbeelden zijn onder andere het onnodig aanraken van kaarten of chips van andere spelers, het spel vertragen, herhaaldelijk voor je beurt handelen, chips inzetten zodat ze in het rond vliegen, je chips expres buiten het bereik van de dealer inzetten en overmatig praten. Daarbij kan het overdreven vieren van winnende handen, ongepast gedrag, fysieke acties, gebaren of gedrag ook bestraft worden. Bij deze overtredingen hoort ook beledigend gedrag ten opzichte van de speelstijl van andere spelers en/of negatief commentaar geven op de manier waarop een andere speler het toernooi speelt of heeft gespeeld.
 6. Beledigende taal - het beledigen van andere spelers, toernooistaf, medewerkers van de locatie of ander personeel wordt niet geaccepteerd. Beledigende of obscene taal gericht tot een speler of medewerker kan bestraft worden. Herhaaldelijke beledigende of obscene taal die niet tegen een bepaald persoon gericht is kan ook bestraft worden.
 7. Alle deelnemers moeten zich tijdens alle evenementen en in alle toernooiruimtes beleefd en beschaafd gedragen. Een persoon die ongepast gedrag van een ander persoon ervaart, moet onmiddellijk contact opnemen met de toernooistaf. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot spelers waarvan de persoonlijke hygiëne of gezondheid de andere spelers aan de tafel hindert. De toernooistaf beslist of de persoonlijke hygiëne of gezondheid van een speler de andere spelers hindert en kan naar eigen goeddunken sancties opleggen aan een speler die een oplossing voor de situatie waarmee PSLive tevreden is weigert. 
 8. PSLive en/of de toernooidirecteur of toernooistaf mogen gedragingen bestraffen die, in de ogen van PSLive en/of de toernooidirecteur of toernooistaf, in strijd zijn met de officiële regels of tegen het belang ingaan van het evenement.
 9. Straffen - PSLive en/of de toernooidirecteur of toernooistaf mogen naar eigen goeddunken straffen (hieronder genoemd) opleggen van een verbale waarschuwing tot het diskwalificeren en uitsluiten van alle live-evenementen van PSLive. Er worden straffen opgelegd in gevallen van soft-play, belediging of storend gedrag. Er kan een straf opgelegd worden als een speler een kaart van de tafel af gooit, zijn kaarten hard weggooit waardoor er één of meerdere kaarten openvallen, herhaaldelijk traag beslist, de één-speler-per-hand regel overtreedt of zich vergelijkbaar gedrag vertoont. Het beledigen van andere spelers, toernooistaf, medewerkers van de locatie of ander personeel wordt niet geaccepteerd.
  1. Straffen - de straffen zijn inclusief, maar niet beperkt tot - verbale waarschuwing, straffen van een of meerdere handen, straffen van een of meerdere rondes (een ronde bestaat uit een hand voor elke overgebleven speler aan de toernooitafel - 6 spelers = 6 handen overslaan), doodverklaren van de hand, uitschakeling in het toernooi, diskwalificatie van het toernooi (met inbeslagname van al het gewonnen prijzengeld), ontzegging van de toegang tot het evenement en ontzeggen van de toegang tot alle evenement georganiseerd door de toernooisponsor.
  2. Escalatie - straffen worden niet altijd volgorderlijk opgelegd. De toernooistaf kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een speler bij zijn eerste overtreding diskwalificeren. Spelers moeten zich ervan bewust zijn dat alle gedragingen waarvoor een straf kan worden opgelegd kunnen leiden tot verschillende straffen, ook voor de eerste overtreding.
  3. Hand/ronde overslaan - de speler wordt geïnstrueerd een of meer hand(en) of een of meer ronde(s) over te slaan en de tafel te verlaten. De hand van de speler zelf telt mee voor de ronde als deze straf opgelegd wordt. Spelers die de straf opgelegd krijgen om een hand of ronde over te slaan moeten tijdens hun straf buiten de aangewezen toernooiruimte blijven. De dealer moet de aangewezen toernooimedewerker informeren als een speler die een straf opgelegd heeft gekregen terugkeert naar zijn plaats.
  4. Straffen en verhuizen - alle straffen verhuizen mee met de speler. Als speler A aan het eind van de avond een straf opgelegd krijgt van twee rondes (16 handen), en er nog maar vijf handen gespeeld worden, wordt dit genoteerd en moet hij de volgende dag de andere 11 handen overslaan. Dit geldt ook voor opgebroken tafels, plaatswijzigingen, enzovoorts.
  5. Uitschakeling - spelers die uitgeschakeld worden uit het toernooi ontvangen het prijzengeld dat bij hun eindpositie hoort.
   1. Voorbeeld - met nog 15 spelers over (en 100 plaatsen betaald) wordt speler A uitgeschakeld en mag alleen terugkeren naar het casino voor activiteiten die niets te maken hebben met het pokertoernooi. De chips van deze spelers worden uit het evenement gehaald en de speler ontvangt het prijzengeld voor de 15e plaats.
  6. Diskwalificatie - de chips van spelers die gediskwalificeerd worden, worden uit het toernooi gehaald, hun buy-ins blijven deel uitmaken van het prijzengeld en de spelers maken geen aanspraak meer op prijzengeld. De gediskwalificeerde speler moet de toernooiruimte direct verlaten.
 10. Toernooieigendom - de toernooichips van PSLive hebben geen geldswaarde, zijn exclusief eigendom van PSLive en mogen niet weggenomen worden uit de toernooiruimte of het evenement. Spelers die chips van het ene evenement meenemen naar het andere evenement of van de ene speler aan de andere speler geven kunnen gestraft worden, inclusief diskwalificatie en uitsluiting van alle live-evenementen van PSLive.

Security Policy

Policy statement

 1. PSLive is one of the largest producers of live poker events in the world. PSLive is committed to maintaining unrivalled customer experience for live poker events. PSLive reserves the right to employ all security technologies and measures deemed necessary in order to provide a safe, fair and secure environment for players, guests and staff.

Policy

 1. This security policy has been established with a clear objective to support the company's main organizational goals. The security department has been established to support the live events management team to ensure the smooth running of live poker events worldwide. Your participation in the event constitutes consent to this policy. If you do not consent to this policy you should not take part in the event.
  Criminal activity will not be tolerated during any live event and appropriate security measures will be taken to prevent such activity from taking place during the event and to immediately stop such activity from happening once it is detected.
  All applicable game rules, local house rules, and local and national gaming laws and regulations will be strictly enforced during all events. Any person/s found in breach of any of the foregoing, will forfeit the right to continue his or her participation in the event and may be requested to immediately leave the premises.
  Any action or behavior that is seen or in our sole discretion thought to be abusive or threatening in any way, will not be tolerated and any person/s committing such action will forfeit the right to continue his or her participation in the event and may be requested to immediately leave the premises.
  Any person identified by us as being involved in or connected with any suspected unlawful activity will forfeit the right to continue his or her participation in the event and will be requested to leave the premises with immediate effect. PSLive reserves the right to take any other action against such person as it deems appropriate in its sole discretion, including, but not limited to, reporting such activity to law enforcement agencies.
  PSLive reserves the right to prevent, based on its sole discretion, any person/s from attending any event for security reasons, including, but not limited to, due to previous involvement in security incidents.
  PSLive shall employ a confidential reporting facility to ensure all security incidents are fully investigated. Any criminal evidence identified or collected during any investigation might be presented to law enforcement agencies for possible criminal prosecution.
  A breach of this policy by any employee of PSLive (or any other company under the same corporate ownership) will not be tolerated and be dealt with in accordance with the company's Disciplinary Policy. In the appropriate circumstances, disciplinary action may result in dismissal. A violation of this policy by any independent consultant engaged by PSLive may result in immediate termination of the consultancy agreement between such consultant and PSLive. PSLive reserves its rights to pursue, in such case, other remedies available to it by law and/or under the consultancy agreement, as appropriate.
COPAG

Officieel leverancier van kaarten voor het PCA